Voorwaarden

Algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden. ( versie nr.: 002, d.d. 1-12-2013 )

1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Verhuurder: de stichting wijkaccommodaties Roermond, zijnde de beheerder en exploitant van zalencentrum “De Velderie” of zalencentrum “De Donderie” of wijkaccommodatie “De Vlonder” of wijkaccommodatie “Het Trefpunt”.
 • De gebruiker van deze voorwaarden. huurder : de wederpartij en gebruiker van een van bovengenoemde accommodatie.

2. Huuropzegging
Huuropzegging voor vaste huurder zonder huurovereenkomst met de verhuurder met terugkerend wekelijks gebruik, is door huurder mogelijk één maand voorafgaand aan de ingangsdatum van opzegging via email en/of brief aan de verhuurder. De verhuurder kan incidentele huurder een week voorafgaande aan het gebruik het verhuurde niet beschikbaar stellen zonder verplichting van melding van reden. De verhuurder dient één maand vooraf aan een definitieve beëindiging van het gebruik per email en/of brief de huurder in kennis te stellen zonder opgave van reden. Verhuurder en huurder zijn elkaar in dat geval niets verschuldigd ter compensatie.
De lopende financiële verplichtingen dienen wel voldaan te worden.

3. Huurtijden

 • de tarieven gelden afhankelijk van de soort gebruiksruimte voor een dag-deel (= 4 aaneengesloten klokuren) of per uur (alleen gymnastieklokaal).
 • uitloop van gebruik van gebruiksruimte zoals bij het gymlokaal en speellokaal mag niet plaatsvinden. Op- en afbouwen van materialen dient in de gebruikstijd plaats te vinden. Dit geldt voor de overige gebruiksruimten eveneens indien deze gebruiksruimten benut worden voor activiteiten, uitgezonderd de activiteiten die bij het volgende aandachtsteken worden bedoeld.
 • uitloop van gebruik van gebruiksruimte die op dat moment dienen voor vergaderingen, overleg en soortgelijke activiteiten kan in redelijkheid plaats vinden indien deze service gegeven kan worden zonder andere activiteiten te storen. Het meer gebruik kan leiden tot hogere vergoeding.
 • bij gebruik van het gymlokaal en speellokaal mag de huurder 10 minuten vooraf en 20 minuten achteraf gebruik maken van de kleedaccommodatie met wasgelegenheid voor omkleding en reiniging, de ruimte dient niet voor besprekingen en anderszins gebruikt te worden.
 • een geluidsontheffing is vereist voor evenementen die de wettelijke norm qua geluid overschrijden.
 • kosten van afval en andere door de huurder veroorzaakte verontreiniging wordt door de verhuurder in rekening gebracht, of huurder draagt direct na beëindiging van het gehuurde zorg voor verwijdering.
 • reserveringen kunnen voorlopig als optie worden geboekt. De huurder kan zonder verdere verplichting deze soort reservering opzeggen indien de opzegging minimaal vier weken voor de eerste gebruiksdatum plaats vindt. Bij latere opzegging bent u de kosten voortvloeiend uit deze reservering volledig schuldig.

4. Betalingen

 • de huurprijs dient 28 dagen na verzending van de nota te worden voldaan door de huurder. Bij herinnering worden administratiekosten toegevoegd aan de desbetreffende nota, deze worden ook geint.
 • in voorkomende gevallen, door verhuurder te bepalen, kan van de huurder geëist worden een borgsom vooraf aan de verhuurder ter beschikking te stellen. Indien huurder aan de overeengekomen afspraken heeft gehouden wordt de borgsom uiterlijk na 48 uur (tijdens kantooruren) geretourneerd zoals afgesproken per bank of contant.
 • eenmalige annuleringen van de vaste huurders dient acht dagen van te voren te worden doorgegeven aan de verhuurder per email of brief zodat het gehuurde niet in rekening wordt gebracht.
  Bij latere annuleringen worden de kosten in rekening gebracht.

5. Huursom en consumpties (catering)

 • in de huursom zijn de kosten voor de basisverlichting, verwarming, meubilair (aanwezige) en gereinigde ruimte inbegrepen.
 • kosten voor het gebruik van de geluidsinstallatie, overheadprojector met scherm, beamer en flipover worden u volgens tarievenlijst in rekening gebracht.
  Extra voorzieningen worden altijd doorberekend aan de huurder.
 • kosten voor het gebruik van de podiumzaal met horecafaciliteiten zijn B.T.W. belast.
 • gebruik van consumptie is niet verplicht. Het is niet toegestaan meegebrachte eet- en drinkwaren te nuttigen of te laten nuttigen, tenzij daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming is verleend door de verhuurder.
  De horecaondernemer van de betreffende accommodatie heeft het alleen recht tot het beschikbaar stellen van eet- en drinkwaren met daarbij behorende vergoeding.
 • het centrum wordt niet beschikbaar gesteld voor zogenaamde platte activiteiten.

6. Onderverhuur

 • onderverhuur is niet toegestaan.
 • de huurder kan derden de beoogde activiteiten laten uitvoeren, de huurder is ten alle tijden hoofdelijk aansprakelijk.

7. Toegang

 • de huurder is verantwoordelijk voor haar gasten en draagt zelf zorg voor het deurbeleid.
 • de verhuurder of een door haar aangewezen perso(o)nen heeft/hebben ten alle tijden toegang tot de verhuurde ruimte, dit voor zover noodzakelijk door de verhuurder te bepalen werkzaamheden en controles.
 • instructie en aan wijzigingen van functioneel personeel van de verhuurder dien(t)en altijd opgevolgd te worden.
 • de huurder dient voorafgaande de activiteiten zich actief op de hoogte te stellen van (het) de vlucht(plan) routes. Tevens te controleren of de vluchtdeuren obstakelvrij zijn en deze te openen zijn als bedoeld.
  Sommige ruimten zijn van alarmvoorziening en blusmateriaal voorzien, ook deze dienen vrij toegankelijk te zijn bij activiteiten van de huurder.

8. Aansprakelijkheid huurder

 • het is huurder niet toegestaan enige verandering in of toevoeging aan de gehuurde ruimte of de inrichting daarvan aan te brengen, zonder uitdrukkelijk schriftelijk toestemming van de verhuurder. De inventaris mag niet uit het centrum worden verwijderd of buiten het centrum worden gebruikt.
 • huurder is aansprakelijk voor alle schade, toegebracht aan het gebouw en/of inventaris door de huurder of zijn/haar gasten. Huurder is verantwoordelijk voor het gedrag en houding van haar gasten.

9. Vergunningen en rechten
Kosten voor het verkrijgen van vergunningen, auteursrechten, Bumarechten, en advertentiekosten zijn voor rekening van huurder.

10. Aansprakelijkheid verhuurder
Verhuurder aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor vermissing of beschadiging van de door de bezoekers ingebrachte goederen in de meest ruime betekenis van het woord.

11. Verplichting huurder
Huurder verplicht zich al datgene te doen en/of na te laten dat in het normale maatschappelijke verkeer betamelijk wordt geacht.

12. vOvermacht

 • Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken. voorzien of niet- voorziend, waarop het centrum geen directe invloed kan uitoefenen, doch waardoor het centrum niet instaat is haar verplichtingen na te komen.
 • tijdens overmacht worden de verplichtingen van het centrum opgeschort. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 • indien het centrum bij het betreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is huurder gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk factuur. Dit geldt niet als het reeds uitgevoerde deel c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

13. Geschillenbeslechting
De rechter in de woonplaats van verhuurder is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft de verhuurder het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

14. Toepasselijk recht
op elke overeenkomst tussen de verhuurder en de huurder is Nederlands recht van toepassing.

15.Wijzingen en vindplaats van de voorwaarden
Van toepassing is steeds de laatst gedateerde versie van de voorwaarden. Deze versie is herkenbaar aan het versie nummer van de voorwaarden, het welke tevens vermeld is op overeenkomsten en offertes.

16. Overige
Over aangelegenheden die niet in deze algemene voorwaarden en/of huurovereenkomst zijn geregeld beslist de verhuurder, de huurder gehoord te hebbend.