Protocol melden datalek Stichting WijkAccommodaties Roermond (SWAR)

Inleiding

Bij een datalek zijn de persoonsgegevens blootgesteld aan verlies of onrechtmatige verwerking. Het kan gaan om een kwijtgeraakte USB-stick of een gestolen laptop met persoonsgegevens, maar ook om een inbraak in een datasysteem of per ongeluk verstrekte toegang tot gegevens aan personen of instanties die daartoe geen toegang zouden mogen hebben. Het verzenden van een e-mail aan een adressenbestand waarin alle e-mailadressen voor iedereen zichtbaar zijn is ook al een datalek.

Als sprake is van een datalek, dan zijn we verplicht om dit te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en aan de betrokkenen.

Datalekmeldingen lopen centraal via het meldpunt datalek SWAR.

Het protocol

Onmiddellijk nadat er sprake is van verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens, wordt dit gemeld aan het meldpunt datalek SWAR.

Het meldpunt datalek SWAR  beslist of sprake is van een (mogelijk) datalek en of dit (mogelijke) datalek moet worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en/of bij de betrokkenen.

Het meldpunt datalek SWAR draagt zorg voor de melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkenen. Het is de werknemer niet toegestaan om het (mogelijke) datalek zelf aan de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkenen te melden.

Als de melder het niet eens is met de beslissing van het meldpunt datalek SWAR om het (mogelijke) datalek wel – of niet te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkenen, dan kan hij / zij richten tot het Algemeen Bestuur van SWAR.

Meldpunt datalek SWAR

Meldingen kunnen worden ingediend bij:

Stichting Wijk Accommodaties Roermond
T.a.v. mevr. M. Hendrix
Prins Bernhardstraat 1
6043 BG Roermond

0475-336712
marielle@swarroermond.nl

De leden van het meldpunt datalek SWAR zijn:

  • Paul Vallen, voorzitter SWAR
  • Mariëlle Hendrix, Accommodatiemanager SWAR

Meer informatie

Voor meer en algemene informatie verwijzen wij u naar: