Informatie Coronatoegangsbewijs (CTB) in onze accommodaties

Beste huurder(s), bezoeker(s),

Het Corona Toegangsbewijs (CTB) is vanaf 25 september 2021 op veel plekken en locaties verplicht in Nederland, mede ook doordat de verplichte 1,5 meter afstand wordt losgelaten.

Voor dorp- en buurthuizen/wijkcentra is het CTB echter niet verplicht: het dorp- en buurthuis is namelijk de plek waar sociaal contact plaatsvindt en laagdrempelige activiteiten georganiseerd worden, maar tegelijkertijd is het ook een gebouw dat juist multifunctioneel ingezet wordt (voor dagbesteding, inloop, horeca en evenementen).

Vanaf 25 september is het Coronatoegangsbewijs niet verplicht in dorps- en buurthuizen of wijkcentra. Dit geldt dus ook voor de wijkaccommodaties van SWAR.

Dit betekent dat toegang tot een dorps- en buurthuis of wijkcentrum niet onder de CTB-plicht vallen. Hieronder worden enkele functies nader toegelicht:

  • de bibliotheek(functie) is niet CTB-plichtig;
  • de georganiseerde en besloten dagbesteding is niet CTB-plichtig (ook het nuttigen van een maaltijd en een kop koffie kan in dergelijke settings zonder CTB);
  • ontmoetingsactiviteiten die voor specifieke doelgroepen georganiseerd worden (zoals kaarten, kienen, biljarten, gamen of vergaderingen) kunnen zonder CTB plaatsvinden in het buurthuis;
  • de open inloop (bijvoorbeeld Inloop-GGZ/ huiskamerfunctie/ soos/ spreekuur van het wijkteam) kan plaatsvinden (zonder horecafunctie);
  • bijvoorbeeld ook het Alzheimer-café, lunch- en kookactiviteiten voor kwetsbare groepen en bewegingslessen kunnen plaatsvinden zonder CTB;
  • huiswerkbegeleiding of andere educatieve activiteiten binnen dorps- of buurthuizen zijn niet CTB-plichtig;
  • individuele ondersteuning binnen dorps- of buurthuizen is niet CTB-plichtig;
  • ook de maatschappelijke opvang is vrij toegankelijk voor de betreffende doelgroep.

De stelregel is dat als er gebruik wordt gemaakt van de horecavoorziening, het een evenement of culturele voorstelling betreft dat van het CTB gebruik moet worden gemaakt. Dit houdt voor SWAR in dat eventuele lunches in de zaal zelf genuttigd moeten worden en niet in een aparte (horeca-)ruimte.

Mocht er na het gebruik van een van onze zalen toch de wens zijn iets te nuttigen in het horeca-gedeelte, is een CTB alsnog nodig.

De basisregels blijven onverminderd van belang, ook als je al gevaccineerd bent. De basisregel ‘verplicht 1,5m afstand houden’ verandert in een dringend advies om afstand te houden. Het blijft verstandig om elkaar de ruimte te geven en dan blijft 1,5 meter de veilige afstand. Deze basisregel helpt aantoonbaar om besmetting te voorkomen.

Ook handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven en testen bij klachten bij de GGD en regelmatig zorgen voor frisse lucht in binnenruimtes draagt hier allemaal aan bij.